Вимоги та умови до вступників ILM Академія онлайн освіти

1. Вік – від 16 років.

2. Наявність закінченої повної загальної середньої освіти.

3. Наявність заповненої форми реєстрації (сайт ilmacademy.com.ua).

4. Наявність згоди з цими умовами та вимогами (форма реєстрації).

5. Особи, які мають рівень повної загальної середньої освіти (в т.ч. молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, кваліфікованого робітника) – можуть отримати тільки Higher Diploma Course від ILM Академії онлайн освіти (Україна).

6. Особа, яка має рівень повної загальної середньої освіти (в т.ч. молодший спеціаліст, молодший бакалавр, кваліфікований робітник), еквівалентний ступеню бакалавра, магістра з наявністю Higher Diploma Course від ILM Академії онлайн освіти (Україна) можуть отримати грант та продовжити навчання в SMBS (Швейцарія) і отримати, надалі, ступінь бакалавра, магістра.

7. Мінімальні вимоги щодо термінів навчання – 30 календарних днів від отримання доступу до навчальних матеріалів.

8. Повернення сплачених коштів, за фактом оплати, не провадиться, незалежно від причин такої вимоги або причин, якщо це прямо не передбачено договором оферти, що також розташований на цьому сайті.

9. Ціни, вказані на сайті ilmacademy.com.ua, є публічною офертою у розумінні ЦК України.

10. Усі дані осіб та студентів, які можуть стати нам відомими, не можуть бути передані третім особам, крім випадків необхідності виконання взятих на себе зобов’язань. Політика конфіденційності.

Процес навчання

1. Навчання здійснюється повністю дистанційно.

2. Навчальні матеріали розташовані у СДО: lms.ilmacademy.com.ua/login

3. Дії студента:

 • Реєстрація особи як студента.
 • Оплата студента.
 • Адміністрація створює персональний аккаунт у СДО для студента та повідомляє йому логін та пароль, у строк – 24 години від моменту оплати навчання. Приєднує його до відповідного курсу.
 • Студент проходить навчання в установленому порядку, поетапно опановуючи всі дисципліни, які розташовані в курсі. Все здійснюється у СДО.
 • Студент складає тести, що перевіряються в автоматичному режимі системою. Виконує практичні завдання, які оцінює тьютор. Перевірка правильності виконаних практичних завдань здійснюється у строк до 5-ти діб від їхньої здачі.
 • Студент може звернутися за консультаціями та з питаннями до персонального тьютора, який має бути за ним закріплений.

4. За підсумками навчання, студент, якщо це було ним передбачено під час реєстрації (надходження), отримує відповідний документ про здобуту освіту, проходження навчання. Документи надсилаються поштою.

5. Якщо студент не проходить навчання більше 6-ти місяців, отримав негативні оцінки (пройшов більше 50% тестів з негативним результатом, менше 50% правильних відповідей) / (отримав негативні оцінки від тьютора на 50% практичних завдань) – він може бути відрахований на підставі цього положення з припиненням усіх зобов’язань по відношенню до Студента в односторонньому порядку.

6. Студент може звернутися до адміністрації (office@ilmacademy.com.ua) та одночасно отримати академічну відпустку на строк до 12 місяців.


                                     (на русском языке)

Требования и условия к поступающим ILM Академия онлайн образования

1. Возраст –  от 16 лет.

2. Наличие законченного полного общего среднего образования.

3. Наличие заполненной формы регистрации (сайт: ilmacademy.com.ua).

4. Наличие согласия с этими условиями и требованиями (форма регистрации).

5. Лицо, имеющее уровень полного общего среднего образования (в т.ч. младший специалист, младший бакалавр, квалифицированный рабочий) – могут получить только Higher Diploma Course от ILM Академии онлайн образования (Украина).

6. Лицо, имеющее уровень полного общего среднего образования (в т.ч. младший специалист, младший бакалавр, квалифицированный рабочий), эквивалентный степени бакалавра, магистра с наличием Higher Diploma Course от ILM Академии онлайн образования (Украина) могут получить грант и продолжить обучение в SMBS (Швейцария) и получить, в последующем, степень бакалавра, магистра.

7. Минимальные требования по срокам обучения – 30 календарных дней от получения доступа к обучающим материалам.

8. Возврат уплаченных средств, по факту оплаты, не производится, независимо от причин такого требования или причин, если это прямо не предусмотрено договором оферты, который также расположен на этом сайте.

9. Цены, указанные на сайте ilmacademy.com.ua, являются публичной офертой, в понимании ГК Украины.

10. Все данные лиц и студентов, которые могут стать нам известны, не могут быть переданы третьим лицам, кроме случаев необходимости выполнения взятых на себя обязательств. Политика конфиденциальности.

Процесс обучения

1. Обучение осуществляется полностью дистанционно.

2. Обучающие материалы расположены в СДО: lms.ilmacademy.com.ua/login

3. Действия студента:

 • Регистрация лица в качестве студента.
 • Оплата студента.
 • Администрация создает персональный аккаунт в СДО для студента и сообщает ему логин и пароль, в срок – 24 часов от момента оплаты обучения. Подсоединяет его к соответствующему курсу.
 • Студент проходит обучение в установленном порядке, поэтапно овладевая всеми дисциплинами, которые расположены в курсе. Все осуществляется в СДО.
 • Студент сдает тесты, которые проверяются в автоматическом режиме системой. Выполняет практические задания, которые оценивает тьютор. Проверка правильности выполненных практических заданий осуществляется в срок до 5-ти суток от их сдачи.
 • Студент может обратиться за консультациями и с вопросами к персональному тьютору, который должен быть за ним закреплен.

4. По итогам обучения, студент, если это было им предусмотрено при регистрации (поступлении) получает соответствующий документ о полученном образовании, прохождении обучения. Документы отправляются почтой.

5. Если студент не проходит обучение более 6-ти месяцев, получил негативные оценки (прошел более 50% тестов с негативным результатом, менее 50% правильных ответов) / (получил негативные оценки от тьютора на 50% практических заданий) –  он может быть отчислен, на основании данного положения с прекращением всех обязательств по отношению к Студенту в одностороннем порядке.

6. Студент может обратиться к администрации (office@ilmacademy.com.ua) и единовременно получить академический отпуск на срок до 12 месяцев.