Договір оферти

Цей договір оферти (далі – Договір) укладено між ФОП Шикалов І.О. КВЕД 85.59  (далі – ILM), з одного боку, та студентом, з іншого боку, при одночасному згадуванні звані Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Дистанційне навчання студента за обраною програмою (відповідно до форми реєстрації) з отриманням
Higher Diploma Course від ILM Академії онлайн освіти.
1.2. Надається грант і можливість продовжити навчання за програмами підготовки бакалаврів або магістра в Швейцарській бізнес-школі в Монтре.
1.3. Студент акцептує договір оферти
ILM (ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України; далі – ЦКУ), тобто. договір слід вважати укладеним після заповнення студентом форми на сайті ilmacademy.com.ua (крім реєстрації для надання демо-доступу).
2. Тривалість програми
2.1 Термін навчання за програмою навчання становить від 3 до 10 місяців.
3. РЕЄСТРАЦІЯ І ПОЧАТОК НАВЧАННЯ
3.1. Процес реєстрації студента на програму та внесення особистих даних учнів до бази даних
ILM складає (займає) до 10 робочих днів після повної оплати вартості курсу. Після завершення реєстраційного процесу студенту буде надано дані доступу до повного курсу навчання.
4. ОБОВ’ЯЗКИ
ILM
4.1.
ILM несе відповідальність за забезпечення організації та проведення навчання студента у повному обсязі за обраною при реєстрації програмою.
4.2.
ILM зобов’язується видати студенту після успішного завершення навчальної програми навчання Higher Diploma Course від ILM Академії онлайн освіти. 
5. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА
5.1. Опанувати теоретичні знання та набути практичні навички в результаті навчання за вищевказаною програмою.
5.2. Успішно скласти тести та практичні завдання.
5.3. Протягом 5 днів з моменту укладення цього Договору оферти здійснити оплату обраного курсу
.
6. ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Вартість дистанційного навчання складає: від 3600 до 9000 грн. відповідно до заповненої форми реєстрації на сайті
ilmacademy.com.ua.
6.2. Оплата здійснюється за допомогою електронних платіжних сервісів, розміщених на сайті
ilmacademy.com.ua, після здійснення заповнення форми або протягом 5 днів з моменту підписання Договору одним платежем шляхом перерахування коштів.
7. ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
7.1. Студент має право на повернення платежу у повному обсязі у разі скасування надання послуги з вини чи ініціативи
ILM.
7.2.
ILM зобов’язаний повернути кошти в повному розмірі за оплачені послуги навчання, якщо через збій на сайті або іншій несправності ці послуги не можуть бути надані у термін, що перевищує 30 календарних днів від моменту виникнення збою (обов’язкова фіксація та підтвердження цього моменту).
7.3. Якщо у випадках 7.1. та 7.2. Студент не отримав повернення коштів протягом 5 робочих днів, йому необхідно надіслати заяву на адресу Продавця
office@ilmacademy.com.ua у вільній формі із зазначенням суми, дати, призначення платежу, ПІБ Студента (платника) та причину (підстава – 7.1 або 7.2.) повернення.
7.4. Обробка листів здійснюється у робочі дні з 10 до 18 години.
7.5. Відповідно до ЗУ “Про захист прав споживачів” Студент має право у будь-який час відмовитися від послуг навчання та отримати повернення сплачених коштів до фактичного початку навчання, за умови оплати
ILM фактично понесених ним витрат та загальних витрат, пов’язаних із виконанням зобов’язань.
Під фактично понесеними витратами розуміються кошти, передані
ILM третім особам (викладачам та третім особам, оплата послуг з організації навчання), неустойки (штрафи) та утримання, сплачені ILM зазначеним особам при ануляції скасування платежу.
7.6. Для повернення коштів необхідно повідомити
ILM про неможливість отримання послуг навчання третіх причин. І бажання отримати назад можливу частину сплачених коштів.
7.7. Якщо навчання вже почалося, і Студент не почав навчання, або повідомив про неможливість з будь-якої причини почати навчання, то послуга вважається наданою, і гроші не повертаються.
7.8. Повідомити
ILM про неможливість початку навчання можна у будь-який зручний спосіб (особисте повідомлення до групи ФБ, особисте повідомлення адміністратору, лист на електронну пошту office@ilmacademy.com.ua).
7.9. Повернення грошей здійснюється на платіжний засіб Студента (платника), використаний при здійсненні платежу протягом 3-30 (від трьох до тридцяти) днів (залежить від взаємодії платіжної системи з банком Студента (платника) після повідомлення, запиту та схвалення на повернення).
7.10. Сума повернення завжди здійснюється з урахуванням реальних витрат
ILM на дату повідомлення про повернення. Це завжди буде комісія платіжної системи + офіційно задокументовані витрати, які продавець поніс на дату заяви про повернення Покупця.

8. ТЕРМІН ДІЇ

8.1. Договір оферти набирає чинності з моменту його підписання та повної оплати та діє до моменту закінчення Програми та вручення відповідного документа про здобуту освіту.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього договору оферти не допускаються.

9.2. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. АДРЕСИ та РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ILM: ФОП Шикалов Іван Олександрович, Україна. м. Київ, 01001. вул. Хрещатик 46Б, офіс 205
Код отримувача: 3010423855
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA223052990000026000046233500 

Студент:

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                             Договор оферты

Настоящий договор оферты (далее – Договор) составлен между ФЛП Шикалов И.А. КВЕД 85.59 (далее – ILM), с одной стороны, и студентом, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Дистанционное обучение студента по выбранной программе (согласно формы регистрации) с получением
Higher Diploma Course от ILM Академии онлайн образования.
1.2. Предоставляется грант и возможность продолжить обучение по программам подготовки бакалавров или магистра в Швейцарской бизнес школе в Монтре.
1.3. Студент акцептирует договор оферты
ILM (ч. 1 ст. 638 Гражданского кодекса Украины; далее – ГКУ), т.е. договор следует считать заключенным, после заполнения студентом формы на сайте ilmacademy.com.ua (кроме регистрации для предоставления демо-доступа).
2. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
2.1 Срок обучения по программе обучения составляет от 3 до 10 месяцев.
3. РЕГИСТРАЦИЯ И НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ
3.1 Процесс регистрации студента на программу и внесение личных данных учащихся в
  базу данных ILM составляет (занимает) до 10 рабочих дней после полной оплаты стоимости курса. После завершения регистрационного процесса студенту будут предоставлены данные доступа к полному курсу обучения.
4. ОБЯЗАННОСТИ
ILM
4.1.
ILM несет ответственность за обеспечение организации и проведения обучения студента в полном объеме по выбранной программе обучения при регистрации.
4.2.
ILM обязуется выдать студенту, после успешного завершения учебной программы обучения, Higher Diploma Course от ILM Академии онлайн образования. 
5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
5.1. Овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками в результате обучения по вышеуказанной программе.
5.2. Успешно сдать тесты и практические задания.
5.3. В течении 5 дней с момента заключения настоящего Договора оферты произвести полную оплату выбранного курса
.
6. СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость дистанционного обучения по вышеуказанной программе составляет: от 3600 до 9000 грн., в соответствии с выбранной программой курса на сайте
ilmacademy.com.ua
6.2. Оплата производится
c помощью электронный платежных сервисов, расположенных на сайте ilmacademy.com.ua, после осуществления заполнения формы или в течении 5 дней с момента подписания Договора одним платежом путем перечисления денежных средств.
7. ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ
7.1. Студент имеет право на возврат платежа в полном объеме в случае отмены оказания услуги по вине или инициативе
ILM.
7.2.
ILM обязан вернуть денежные средства в полном размере за оплаченные услуги обучения, если из-за сбоя на сайте или иной неисправности эти услуги не могут быть оказаны, в срок превышающий 30 календарных дней от момента возникновения сбоя (обязательна фиксация и подтверждение этого момента).
7.3. Если в случаях 7.1. и 7.2. Студент не получил возврат денежных средств в течение 5 рабочих дней, ему необходимо направить заявление в адрес Продавца
office@ilmacademy.com.ua в свободной форме с указанием суммы, даты, назначения платежа, ФИО Студента (плательщика) и причину (основание – 7.1 или 7.2.) возврата.
7.4. Обработка писем осуществляется в рабочие дни с 10 до 18 часов.
7.5. Согласно ЗУ “О защите прав потребителей” Студент имеет право в любое время отказаться от услуг обучения и получить возврат оплаченных денежных средств до фактического начала обучения,
  при условии оплаты ILM фактически понесенных им расходов и общих затрат, связанных с исполнением обязательств.
Под фактически понесенными расходами понимаются денежные средства, переданные
ILM третьим лицам (преподавателям и третьим лицам, оплата услуг по организации обучения), неустойки (штрафы) и удержания, оплаченные ILM указанным лицам при аннуляции отмене платежа.
7.6. Для возврата денежных средств необходимо уведомить
ILM о невозможности получения услуг обучения, третьих причин. И о желании получить назад возможную часть уплаченных средств.
7.7. Если обучение уже началось, и Студент не начал обучение, или уведомил о невозможности по любой из причин начать обучение, то услуга считается оказанной, и деньги не возвращаются.
7.8. Уведомить
ILM о невозможности начала обучения можно любым удобным способом (личное сообщение в группу ФБ, личное сообщение администратору, письмо на электронную почту office@ilmacademy.com.ua).
7.9. Возврат денег осуществляется на платежное средство Студента (плательщика), использованное при осуществлении платежа в течение 3-30
  (от трех до тридцати) дней  (зависит от взаимодействия платежной системы с банком Студента (плательщика) после уведомления, запроса,  и одобрения на возврат.
7.10. Сумма возврата всегда осуществляется с учетом реально понесенных расходов
ILM на дату уведомления о возврате. Это всегда будет комиссия платежной системы + официально задокументированные расходы, которые Продавец понес на дату заявления о возврате Покупателя.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ
8.1. Договор оферты вступает в силу с момента его подписания и полной оплаты и действует до момента окончания Программы и вручения соответствующего документа о полученном образовании.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения и дополнения к данному договору оферты не допускаются.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах , имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА СТОРОН
ILM: ФЛП Шикалов Иван Александрович, Украина. г. Киев, 01001. ул. Крещатик 46Б, офис 205

Код получателя: 3010423855
Название банка: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Счет получателя в формате IBAN: UA223052990000026000046233500 


Студент:

 

                                                    Contract offer

This offer agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is drawn up between FLP Shykalov I. A. КВЕД 85.59 (hereinafter referred to as ILM), on the one hand, and the student, on the other hand, while simultaneously mentioning the named Parties, have concluded this Agreement as follows:

1. SUBJECT

1.1. Distance learning for a student in the curriculum of the chosen program (according to the registration form) with the receipt of the Higher Diploma Course from the ILM Academy of Online Education.

1.2. A grant is provided and the opportunity to continue studying under the bachelor’s or master’s degree programs at the Swiss Business School in Montreux.

1.3. The student accepts the ILM offer agreement (part 1 of article 638 of the Civil Code of Ukraine; hereinafter referred to as the Civil Code), i.e. the contract should be considered concluded after the student fills out the form on the ilmacademy.com.ua website (except for registration to provide demo access).

2. PROGRAM DURATION

2.1 The term of study under the training program is from 3 to 10 months.

3. REGISTRATION AND START TRAINING

3.1 The process of registering a student for the program and entering personal data of students into the ILM database is (takes) up to 10 business days after full payment of the course fee. Upon completion of the registration process, the student will be provided with access data for the full course of study.

4. RESPONSIBILITIES OF ILM

4.1. ILM is responsible for ensuring the organization and conduct of the student’s training in full according to the above program of study.

4.2. ILM undertakes to issue to the student, upon successful completion of the study program, the Higher Diploma Course from the ILM Academy of Online Education. The provision of documents on education is carried out on the basis and in accordance with the registration form located on the website ilmacademy.com.ua

5. STUDENT RESPONSIBILITIES

5.1. To acquire theoretical knowledge and practical skills as a result of training in the above program.

5.2. Successfully pass tests and practical tasks.

5.3. Within 5 days from the date of conclusion of this Offer Agreement, make full payment and provide the ILM application form (filled in by hand, scanned form).

6. PROGRAM COST AND PAYMENT PROCEDURE

6.1. The cost of distance learning for the above program is: 9000 UAH, in accordance with the completed form on the website ilmacademy.com.ua. It is possible to pay in installments of 5000 UAH. (two installments).

6.2. Payment is made using electronic payment services located on the website ilmacademy.com.ua, after filling out the form or within 5 days from the date of signing the Agreement in one payment by transferring funds.

7. REFUND POLICY

7.1. The student is entitled to a full refund if the service is canceled due to ILM’s fault or initiative.

7.2. ILM is obliged to return the full amount of funds for paid training services if, due to a failure on the website or other malfunction, these services cannot be provided, within a period exceeding 30 calendar days from the moment the failure occurred (fixation and confirmation of this moment is required).

7.3. If in cases 7.1. and 7.2. The student did not receive a refund within 5 working days, he must send an application to the Seller office@ilmacademy.com.ua in free form indicating the amount, date, purpose of payment, full name of the Student (payer) and the reason (ground – 7.1 or 7.2.) return.

7.4. Letters are processed on weekdays from 10:00 to 18:00.

7.5. According to the Law of Ukraine “On the Protection of Consumer Rights”, the Student has the right to refuse training services at any time and receive a refund of the paid funds before the actual start of training, provided that ILM pays the expenses actually incurred by him and the total costs associated with the fulfillment of obligations.

Costs actually incurred are funds transferred by ILM to third parties (teachers and third parties, payment for services for organizing training), penalties (fines) and deductions paid by ILM to these parties upon cancellation of the cancellation of the payment.

7.6. In order to receive a refund, you must notify ILM of the inability to receive training services, third reasons. And about the desire to get back a possible part of the funds paid.

7.7. If the training has already begun, and the Student has not started training, or has notified that it is impossible to start training for any of the reasons, then the service is considered rendered and the money is not returned.

7.8. You can notify ILM about the impossibility of starting training in any convenient way (private message to the FB group, private message to the administrator, email to office@ilmacademy.com.ua).

7.9. Refunds are made to the Student’s (payer’s) payment instrument used to make the payment within 3-30 (from three to thirty) days (depending on the interaction of the payment system with the Student’s (payer’s) bank after notification, request, and approval for the return.

7.10. The amount of the refund is always based on the actual expenses incurred by ILM on the date of notification of the refund. This will always be the payment system fee + officially documented expenses that the Seller has incurred on the date of the Buyer’s return request.

8. TERM

8.1. The offer agreement comes into force from the moment of its signing and full payment and is valid until the end of the Program and the delivery of the relevant document on the education received.

9. FINAL PROVISIONS

9.1. Changes and additions to this offer agreement are not allowed.

9.2. The Agreement is made in two copies, having the same legal force, one for each of the Parties.

10. ADDRESSES OF THE PARTIES

ILM: FOP Ivan Shikalov, Ukraine. Kyiv, 01001. st. Khreshchatyk 46B, office 205

Recipient code: 3010423855
Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”
Recipient’s account in IBAN format: UA223052990000026000046233500

Studentпри